6704 SAYILI Sosyal Destek Alanların İstihdamı

Sosyal Destek Alanların İstihdam Edilmesi Hakkındaki Kanun Teşviki

İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasında olması kaydıyla prim teşvikinden faydalanılabilecek.

Sosyal yardım alanların istihdam desteğinden yararlanma şartları

Sigortalı açısından şartlar

  • İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede bulunmak (sigortalının bizzat kendisinin sosyal yardım almış olması şart değildir, yaşadığı haneden sosyal yardım alan kişinin bulunması yeterlidir)
  • Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olması
  • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
  • 26/04/2016 tarihi ve sonrasında 4/a kapsamında özel sektör işverenlerince işe alınmış olmak

İşveren açısından şartlar

  • İşe alınan sigortalının kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması
  • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi
  • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
  • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması
  • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde tespitin bulunmaması
WhatsApp chat