Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Programdan Yararlanma koşulu ve Kabul Süreci

1-) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

2-) İşletme ve kurum/kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

3-) İşletme kurum/kuruluşlar, KOSGEB veri tabanına kayıt sürecine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB veri tabanına kaydını yapar.

4-) Programdan yararlanmak isteyen işletme, İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurur ve başvurusunu onaylar

5-) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Uygulama Birimi tarafından başvurusu onaylanan işletmenin Taahhütnamesini KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylaması gerekir. Taahhütnamenin işletme tarafından onaylanma süresi, Uygulama Birimi tarafından başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gündür.

6-) Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Program Kapsamındaki Desteklerin Üst Limit ve Oranları

1-) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı ` (altmış) olarak uygulanır

2-) Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması şartlarından en az birini sağlaması halinde destek oranına (yirmi) ilave edilir.

3-) Sınai Mülkiyet Hakları Desteği kapsamında; Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’ndan alınacak belgeler 0 (yüz) oranında desteklenir. Ancak, desteğe konu patent vekili ve marka vekili giderlerine destek oranı ` (altmış) olarak uygulanır.

4-)Eğitim Desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen eğitim programlarında destek oranı 0 (yüz)’e kadar uygulanabilir.

5-) ) Belgelendirme Desteği kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’nden alınacak belgeler 0 (yüz) oranında desteklenir.

6-) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistler için KOSGEB tarafından düzenlenen iş gezisi programları, yurt dışı iş gezisi desteğine ilişkin destek üst limitleri dikkate alınmaksızın 0 (yüz) oranında desteklenir

7-) Programın uygulanmasında ve program kapsamında verilecek desteklerde Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları dikkate alınarak programda belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları kısıtlanabilir. Bu uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.

NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

1-) Bu desteğin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlanmasıdır

2-) Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir

3-) ) Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

4-) İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda 2 (iki) elemanı geçmeyecek şekilde bu destekten yararlanabilir. Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilir

5-) Başvuru tarihi itibari ile yeni istihdam edilecek olan nitelikli eleman için destek verilir. Başvurunun uygun bulunduğu tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde nitelikli elemanın istihdam edilmesi gerekir. Nitelikli elemanın, destek başvurusu uygun bulunan işletmede 45 (kırk beş) gün içinde işe başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş sayılır.

6-) Destek tutarı, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır. Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

7-) Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 (iki bin beş yüz) TL, lisans ve üzeri mezunlar için en az 3.500 (üç bin beş yüz) TL olması gerekir. Nitelikli elemanın net ücretinin belirtilen tutarların altında olduğu aylar için destek ödemesi yapılmaz

😎 Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde başvuru tarihi esas alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın mezuniyet durumundaki değişiklikler dikkate alınmaz.

9-) İşletme ve nitelikli elemana ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Yükseköğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır

10-) Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez

11-) Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi durumunda destekten faydalanılabilir. Bu durumda, destek başvurusu işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olduğu ildeki Uygulama Birimine yapılır

12-) Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

1-) Bu desteğin amacı, işletmelerde enerji verimliliğine yönelik uygulamaların artırılmasına katkı sağlanmasıdır

2-) İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetlerine destek verilir

3-) Sertifika bedeli, iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri destek kapsamı dışındadır.

4-) Bu destekten yararlanılabilmesi için, işletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 (yirmi) Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olması gerekir. Yeni tescil edilmiş işletmelerde ise TEP değeri, işletmenin tescil edildiği tarihten destek başvurusunun yapıldığı tarihe kadar olan dönem dikkate alınarak hesaplanır.

5-) İşletmenin enerji tüketimine dair hesaplama, EVD şirketi tarafından yapılır.

6-) Detaylı etüt için destek üst limitleri; 20-200 TEP için 10.000 (on bin) TL, 200 üzeri TEP için 20.000 (yirmi bin) TL’dir

7-) Detaylı etüt sonrasında alınacak VAP danışmanlığı için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir

😎 VAP’ın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesi için alınan danışmanlık hizmeti gideri desteklenir

9-) Enerji yöneticisi eğitimleri için destek üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir

10-) Enerji yöneticisi eğitimine, destek üst limiti dâhilinde işletmenin birden fazla personeli katılabilir.

11-) Program süresince desteğin üst limiti 35.000 (otuz beş bin) TL’dir

TASARIM DESTEĞİ

1-)Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün tasarımına yönelik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

2-) İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’den ve  28.02.2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir

3-) Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (iki bin) TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir

4-) Program süresince desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

1-) Bu desteğin amacı, işletmelerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlanmasıdır.

2-) İşletmelerin;

 A-) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine,

B-) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.

3-) Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

4-) TÜRKPATENT ’ten alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL, TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir

5-) Destekten yararlanmak isteyen işletme, TÜRKPATENT ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara başvuru yapmadan önce KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden KOSGEB’e başvurur. Bu başvurudan doğabilecek Rüçhan Hakkı nedeni ile elde ettiği kazanımlar desteğin verilmesine engel teşkil etmez.

6-) İşletme, destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınının ilanından sonra ve/veya tescil aşamasında KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden ödeme talebinde bulunabilir

7-) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir

BELGELENDİRME DESTEĞİ

1-) Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün, hizmet ve süreçleri kapsamında yapacakları standardizasyon faaliyetlerine katkı sağlanmasıdır.

2-) İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar

3-) Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.

4-) ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir.

5-) Destek ödemesinin yapılabilmesi için belge ve fatura tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; ilgili kurum/kuruluşa yapılan belge başvurusu ve ödeme tarihinin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz

6-) Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

TEST ve ANALİZ DESTEĞİ

1-) Bu desteğin amacı, işletmelerin üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerine katkı sağlanmasıdır

2-) ) İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır

3-) Test, analiz ve kontrol-muayene hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

4-) Katma Değer Vergisi (KDV) hariç birim fiyatı 500 (beş yüz) TL’nin altında olan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır

5-) Test, analiz ve kontrol-muayene hizmetlerine ait rapor tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; numune kabul/test tarihinin destek başvurusundan önce olup olmadığına bakılmaz.

SAYGILARIMLA

GOLD GRUP DANIŞMANLIK

WhatsApp chat